Databox logo Databox logo

Data Centar

Kavez

Kavez - Usluga najviših sigurnosnih standarda

Za razliku od usluge Kolokacije, kojom korisnicima omogućujemo najam IT ormara za smještaj njihove komunikacijske i serverske opreme, kolokacija IT ormara u zasebnom kavezu pruža višu razinu sigurnosti - jer podrazumijeva dodatno fizičko odvajanje i zaštitu IT ormara i opreme metalnim kavezom.

Kome je potreban Kavez unutar Data Centra?

Ova je usluga posebno važna korisnicima podatkovnog centra koji moraju u svom poslovanju ispunjavati određene sigurnosne standarde, poput PCI-DSS i sličnih certifikata. Kavez osigurava odjeljivanje vašeg prostora za kolokaciju IT ormara od drugih korisnika unutar podatkovnog centra, i to pomoću željeznih mrežastih zidova i vrata.

Prednosti DataBox kaveza :

  • Skalabilnost - jednostavna nadogradnja i zakup dodatnih kaveza (minimalno 4)
  • Fleksibilnost - cijena se kreira po m2 ili broju ormara
  • Pouzdanost 2N - potpuna redundancija rashladnih sustava i sustava napajanja električnom energijom
  • Dedicirani ODF i MDF - jednostavnije održavanje i organizacija telekomunikacijskih veza
  • Automatizirani Siemens vatrodojavni sustav (NOVEC 1230) - najviša razina protupožarne zaštite
  • SupraControl nadzor (IT ormara i kaveza) - kontrola pristupa, video nadzor i nadzor operativnih uvjeta
  • Protupotresna podnožja ormara unutar kaveza - smanjen seizmički utjecaj na opremu
  • Pass-through optika - optimalna organizacija kablova unutar ormara smanjuje troškove
  • Remote hands & eyes 24/7/365 - naš tim upotpunjuje vaš tim i štedi vaše resurse